สั่งซื้อยาหมอหวาน

เม็ดราคา (บาท)จำนวนรวม (บาท)

ยาหอมหมอหวาน ชุดของขวัญ

ชุดของขวัญ ๔ ตำรับ
ประกอบด้วย
๑. ยาหอมสุรามฤทธิ์ บรรจุขวด ๑๐ เม็ด
๒. ยาหอมอินทรโอสถ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๓. ยาหอมประจักร์ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๔. ยาหอมสว่างภพ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๑,๒๕๐กล่อง

ชุดของขวัญ - เดี่ยว

ยาหอมสุรามฤทธิ์๕๐๒,๕๖๕กล่อง
ยาหอมอินทรโอสถ๕๐๗๓๕กล่อง
ยาหอมประจักร์๕๐๖๖๕กล่อง
ยาหอมสว่างภพ๕๐๕๗๕กล่อง

ยาหอมหมอหวาน ชุดของที่ระลึก

ชุดของที่ระลึก ๔ ตำรับ
ประกอบด้วย
๑. ยาหอมสุรามฤทธิ์ บรรจุขวด ๑๐ เม็ด
๒. ยาหอมอินทรโอสถ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๓. ยาหอมประจักร์ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๔. ยาหอมสว่างภพ บรรจุขวด ๒๐ เม็ด
๑,๐๘๐ชุด

ชุดของที่ระลึกเล็ก

ยาหอมสุรามฤทธิ์ ๑๐๔๘๐ชุด
ยาหอมอินทรโอสถ๒๐๒๓๐ชุด
ยาหอมประจักร์๒๐๒๐๕ชุด
ยาหอมสว่างภพ๒๐๑๖๕ชุด

ชุดของที่ระลึกชุดใหญ่

ยาหอมสุรามฤทธิ์๕๐๒,๓๙๕ชุด
ยาหอมอินทรโอสถ๕๐๕๖๕ชุด
ยาหอมประจักร์๕๐๔๙๕ชุด
ยาหอมสว่างภพ๕๐๔๐๕ชุด

ลูกอมชื่นจิตต์

ลูกอมชื่นจิตต์ บรรจุซอง ๑๐ เม็ด๓๕ซอง
ลูกอมชื่นจิตต์ กล่องใหญ่ บรรจุ ๑๐๐ เม็ด๒๘๕กล่อง
ลูกอมชื่นจิตต์ กล่องเล็ก บรรจุ ๓๐ เม็ด๑๘๕กล่อง
ชุดของขวัญ ลูกอมชื่นจิตต์ (๑ ชุดมี ๓ ซอง)๑๒๐ชุด

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ลูกแปลกแม่ (สินค้าขาดชั่วคราว)๓๕๐ชุด
น้ำมันทาเส้น บรรจุขวด ๑๕ มล.๑๘๕ชุด
น้ำมันทาเส้น บรรจุขวด ๕๐ มล.๔๘๕ชุด
ขี้ผึ้งทาเส้น๙๕ชุด
ยาดมกลิ่นยาหอม๘๕ชุด
ยาดมกลิ่นน้ำปรุง๘๕ชุด
ยาทาแก้พิศม์ ๙๕ชุด
ชุดของขวัญ น้ำมันทาเส้น + ลูกอมชื่นจิตต์ ๖ ซอง๓๖๕ชุด
ชุดของขวัญ น้ำมันทาเส้น + ยาทาแก้พิศม์ ๒๕๕ชุด

บัตร

บัตรมิวส์พาส
*วันเดือนปีของวันที่จำหน่ายบัตรซึ่งปรากฏบนบัตรมิวส์พาส จะบันทึกเป็นวันที่ท่านโอนชำระเงิน เมื่อได้รับบัตรแล้ว ท่านสามารถนำบัตรไปลงทะเบียนเพิ่มเพื่อใช้บัตรบนโทรศัพท์มือถือได้ที่พิพิธภัณฑ์ทุกแห่งที่ร่วมโครงการ
๑๙๙ใบ
ค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศ๘๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รายละเอียดในการสั่งซื้อ

ผู้สั่งซื้อ

สำคัญ!! กรุณาให้อีเมล์แอดเดรสที่สามารถติดต่อได้

การจัดส่ง

รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: เสาชิงช้า
ชื่อบัญชี : บริษัท หมอหวาน จำกัด
บัญชีกระแสรายวันเลขที่: 004-1-06846-9