ยาหอม
"ยาหอม" ถือเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมายาวนาน แม้ว่าความรู้สึกสดชื่นเมื่อทาน ยาหอม จะเป็นคุณค่าที่แท้จริง ซึ่งไม่สามารถหาได้จากยาสมัยใหม่ หากแต่ปัจจุบัน ความนิยมในการบริโภค ยาหอม ในสังคมไทยได้ลดน้อยถอยลงไปทุกที สืบเนื่องจากความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อ "ยาหอม" ที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย สรรพคุณในการรักษาไม่ชัดเจน ขาดผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำให้ "ยาหอม" กลับมาอยู่ในกระแสความนิยมอีกครั้ง