ยาหอม
ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างการรับรู้ใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับ "ยาหอม" ให้กับคนรุ่นหลัง "บำรุงชาติสาสนายาไทย" จึงปรารถนาที่จะรังสรรค์วิธีการและรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวในอดีตซึ่งแสดงถึงศาสตร์และศิลป์ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สมควรแก่การรื้อฟื้นให้กลับมามีชีวิต และสอดคล้องกับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันอีกครั้ง เพราะ "มรดกทางภูมิปัญญา คือ สิ่งที่คนในอดีตสร้างไว้ หน้าที่ของคนในปัจจุบันก็คือ ดูแล เพื่อจะส่งต่อให้คนในรุ่นอนาคตรักษาต่อไป"